ADS

راز قرار دادن حلقه ازدواج در انگشت چهارم دست چپ

حلقه #ازدواج نمادی از عشق و علاقه و تعهد زوجین به یکدیگر اسـت که زوجین در روز ازدواج به دست یکدیگر می اندازند. 9 تنها در ایران بلکه در جوامع مختلف حلقه نماد عشق و تعهد اسـت و زن و مرد بعد از ازدواج حلقه به دست می کنند. مرسوم اسـت زوجین حلقه ازدواج را حلقه ازدواج را در انگشت چهارم دست چپ بیاندازند، فلسفه انداختن حلقه ازدواج در این دست چیست.

چرا مردها در گذشته حلقه به دست نمی کردند ؟

تا میانه قرن بیست بیشتر زن ها بودند که حلقه در دست می کردند زیرا در گذشته زن ها جزئی از املاک و دارایی های همسرشان محسوب می شدند، به همین خاطر حلقه به دست می کردند.

مصریان نخستین مردمی بودند که در تاریخ، حلقه ازدواج را به کار بردند و حلقه، از نظر آنان علامت ابدیت بود و حلقه به دست می کردند تا ازدواجشان پایدار و ابدی بماند. بعد از مصریان، مسیحیان آغاز به دست کردن و اسـتفاده انگشتر و حلقه در مراسم ازدواج خود کردند. در یونان باسـتان برای نخستین بار(( ویدون )) 1 حلقه را بعنوان مظهر وفاداری نسبت به شوهرش (( پسیسه )) همیشه با خود داشت.

شاید برایتان جالب باشد که بدانید در گذشته فقط خانم ها بودند که حلقه به دست می کردند و پس از جنگ جهانی دوم، بسیاری از مردها به علت جدایی های طولانی مدت از همسران خود آغاز به اسـتفاده از حلقه به عنوان نشانه ای از تاهل خود کردند که همیشه به یاد همسران خود باشند.

چرا حلقه ازدواج را در انگشت چهارم دست چپ می اندازند؟ وجود رگ #عشق /span>

یونانیان قدیم حلقه ازدواج را در انگشت چهارم دست چپ می انداختند زیرا عقیده داشتند از این انگشت رگ مخصوصی می گذرد و مستقیما به قلب وارد می شود. آن ها این رگ را رگ عشق نامگذاری کردند.

اسـتفاده کمتر از دست چپ

برخی افراد معتقدند انداختن حلقه در انگشت چهارم دست چپ به این علت اسـت که این انگشت را کمتر از سایر انگشتان دست خود مورد اسـتفاده قرار می دهیم. حلقه برای این انگشت مناسب تر از سایر انگشتان دست اسـت.

عقیده چینی ها در به دست کردن حلقه به انگشت دست چپ

چینی ها دیدگاه دیگری در این باره دارند. آنها می گویند کف دست ها را روبروی هم قرار دهید. بند دوم انگشت وسط را به هم بچسبانید و نوک 4 انگشت دیگر را نیز به هم متصل کنید.

انگشت شست نماد والدین بوده و آن را جدا کنید. جدا شدن این انگشت نشانه این اسـت که والدین تا ابد کنارمان نیستند.

بعد از اتصال هنوز هم انگشت شست، انگشت اشاره را که نمایانگر خواهران و برادران هستند، جدا کنید. جدا این انگشت نشان دهنده این اسـت که خواهران و برادرانمان روزی خانواده تشکیل می دهند و ما را ترک می کنند.

بعد از اتصال هنوز هم انگشت اشاره، انگشت کوچک را که نشان دهنده فرزندان اسـت جدا کنید. جدا این انگشت نشان دهنده این اسـت که فرزندان روزی مستقل خواهند شد.

بعد از اتصال هنوز هم انگشت کوچک، انگشت حلقه را جدا کنید، شما نمی توانید این انگشت را جدا کنید زیرا عشق زوجین به یکدیگر سبب می شود آنها تا آخر عمر به هم متصل باشند.

به خاطر بچه هایتان حلقه را به انگشت بیندازید

دکتر اندرو هارل روانشناس اجتماعی از دانشگاه آلبرتای کانادا، می گوید :افرادی که حلقه ازدواجشان را به دست نمی کنند در مقایسه با کسانی که آن را همیشه به دست می کنند، فراموشکارترین والدین برای فرزندانشان می باشند.

از حلقه به شکل مار تا حلقه به شکل رینگ

در حفاریها حلقه های قدیمی که بدست آمده اشکال مختلفی دارد. روی برخی از این حلقه ها اشکالی مانند کلید، چشم نصب شده و بعضی دیگر به شکل مار هستند که انتهای سر و دمش بهم متصل می باشند. مهمترین و معمولترین نوع حلقه ای که بدست آمده، حلقه هایی اسـت که روی آن مهرهایی وجود دارد.

باسـتان شناسان عقیده دارند که برای نخستین بار، حلقه هایی که رویش مهر کنده بودند در کشورها معمول شده اسـت که با آنان اسناد مهم را مهر و امضا میکردند.

اولین حلقه های مورد اسـتفاده مردم عادی در روم از آهن ساخته میشد اما جنس حلقه اشراف زادهها طلا بود. در دوران امپراتوری روم در ساختمان حلقه تجمل اعمال شد و و صنعتگران حلقه هایی از فلزات گرانبها و عاج ساختند.

در آن زمان حلقه های جداگانه ای برای فصل تابستان و زمستان حلقه های جداگانه ای ساخته میشد. امروزه حلقه های ازدواج در انواع طرح ها و مدل ها و در جنس های مختلف وجود دارند. متداول ترین حلقه های ازدواج رینگ های ساده ای هستند که زوجین به دست یکدیگر می کنند و تاریخ ازدواجشان را درون حلقه ثبت می کنند. 

نظرات
ADS