ADS

مردانی که توسط آدم فضایی‌ها ربوده شدند!

«چارلز هیکسون و کالوین پارکر» 2 مرد اهلی می 30 سی پی هستند که ادعا می کردند زمانی که در سال 1973 مشغول ماهیگیری بودند، توسط موجودات فضایی ربوده شدند.

در اوایل صداهای عجیبی شنیده و نور عجیبی بالای سر خود تماشاد. وقتی بالا را نگاه کردند 1 جسم بیضی شکل تماشاد که در ارتفاعی از آنها قرار داشت. پارکر و هیکسون می گویند آنها را فلج کردند ولی آنها هوشیار باقی ماندند و #موجوداتفضایی قبل از آزاد کردن آنها، آزمایشاتی روی آنها انجام دادند. بسیاری از مردم، داسـتان آنها را باور نکردند و حتی از آنها آزمون دروغ سنج گرفته شد. برخی می گویند شاید این 2 نفر دچار راه رفتن در خواب شده‌اند.

 

نظرات
ADS