پست های ادبی

بهترین پست های ادبی ,تصاویر ادبی بیوهای ادبی,محبوبترین ادبی ایران

بگفتا دل زمهرش کی کنی پاک؟ /بگفت آن گه که باشم خفته در خاک

18 بازدید

عاقبت خاکه گِل کوزه گران خواهیم شد🌬️🖤‼️

12 بازدید

این قافله عمر عجب میگذرد ...

12 بازدید

دنبال کسی باش که به دنبال تو باشد،اینگونه اگر نیست به دتبال خودت باش

6 بازدید

همه آرام گرفتند و شب از نیمه گذشت/آنچه در خواب نرفت چشم منو یاد "طُ" بود💫

16 بازدید

غصه ها فانی و باقی همه زنجیر به هم
گر دلت از ستم و غصه برنجد تو بخند

11 بازدید

پاییز در برگ های خشکیده اش، شعر را  محصور می‌کند 🍂

20 بازدید


درد دارد که کسی باعث دردت باشد
که تو از درد دلت با دل او حرف زدی

9 بازدید
بلاگرو شبکـ ـه اجتماعـی خصوصی و مـتفاوتـ