تنهایی / بهترین مطالب تنهایی مناسب اینستا و وضعیت و استوری

تنهایی های ما | عکس ها و مطالب و پست های تنهایی بر اساس محبوب ترین ارسالی از کاربران توبیو / بهترین مطالب تنهایی را از ما کپی پیس کنین

همیشه اونی که تو خیالته 🚶‍♀️ بیخیالته🚶‍♀️

75 بازدید

خسته ترازآنم ک بگویم ب چ علت😔

28 بازدید

من خود بلای خویشم. از خود کجا گریزم؟!

15 بازدید

من سنگسار لذت با خویش خفتنم!!!!

13 بازدید

تنهایی لات تری👍✨

14 بازدید

طُ وآسه دَرک تَنهایی هآیِ مَن زیآدی دورِت شُلوغهِ :)🖤🥀

44 بازدید

زندگی مثل یک پازل است. برای ماندن در کنار پازل اشتباهت تلاش نکن چون یا تو میشکنی یا او! بدنبال پازل خودت باش

22 بازدید

ماییم و نوای بی نوایی بسم الله اگر حریف مایی

16 بازدید

ما به جرم بی وفایی این چنین تنها شدیمـ چون نداریم همدلی بازیچه ی دلهـــــا شدیمـ

23 بازدید

نکند ما بهر تماشای جهان امده ایم😕

50 بازدید
خاص واسه اوسکلاس مشتی باش.. به هر میمونی رسیدی سری نگو با من باش... سنگین باش
34 بازدید

🎐 مـن اقیـانوس بودم تـو رودهـا رو میخـواستی؛ مـن مـاه بودم تـو ستـاره‌ها رو دنبـال کردی..🌱

ɪ ᴡᴀs ᴛʜᴇ ᴏᴄᴇᴀɴ ʏᴏᴜ ᴡᴀɴᴛᴇᴅ ʀɪᴠᴇʀs; ɪ ᴡᴀs ᴛʜᴇ ᴍᴏᴏɴ ʏᴏᴜ ᴄʜᴀsᴇᴅ ᴛʜᴇ sᴛᴀʀs..

#عاشقانه #انگلیسی #تنهایی #غمگین #جدایی #خیانت #دریا
70 بازدید
بلاگرو شبکـ ـه اجتماعـی خصوصی و مـتفاوتـ