متن ها و پست های عاشقانه مخصوص اینستاگرام و استوری و ..

بهترین متن ها و پست های عاشقانه مخصوص کپشن و استوری و پست و وضعیت اینستاگرام و تلگرام و روبیکا و .. از بزرگترین سایت ایران

ڪنار تو ❤حتی نفس ڪشیدن هم عالمی دارد m

60 بازدید

دریایی که طوفانی میشه ولی هیچ موقع ماهیاشو دور نمیندازه 💖

84 بازدید

‏نَکُنَد دل نَکَنی دل بکَنَد بَهرِ تو دِل دِل نَکُنَد؟ ‏بِروَد دَرْ بَرِ یارِ دِگری، صُبح‌که بیدار شوی...!✨🖤

72 بازدید

گر چآره تویی بیچاره منم جآنا..S

27 بازدید

قلبع من❤️ آزاده که هَر کیو دوست دآشته باشع ..🌈 اما همیشه طُ رو انتخاب میکنه...💋💑✨

My heart ♥️is always free to love anyone but it always chooses you

#عاشقانه #شاخ #لاتی
36 بازدید

آںكھ ڑفٹ، بھ حُڑمٹ آں چھ كھ بإ خؤڈ بڑڈ حَق بازگشٹ ںڈإڑڈ....

40 بازدید

اصفهان با آن عظمت نصف جهان را دارد ، یک وجب قد داری و کل جهانم گشته ای 🌍🌐

54 بازدید

‏یه وقت‌هایی هم انقدر دوستش داری که از ترس اینکه حالش رو بد کنی، دورترین آدم زندگیش میشی...🖤

174 بازدید

باز هم کشته و بازنده این جنگ منم که تو با لشکر چشمانتو من یک نفرم❤👀🌟

62 بازدید

بی عشق جهان یعنی یک گردش بی معنی)😘😘

21 بازدید

حافظا دیدی که کنعان دلم بی ماه شد عاقبت با اشک غم کوه امیدم کاه شد

گفته بودی که یوسف گمگشته بازآید ولی یوسف من تا قیامت همنشین چاه شد

41 بازدید
خاص واسه اوسکلاس مشتی باش.. به هر میمونی رسیدی سری نگو با من باش... سنگین باش
34 بازدید

تمام دنیا رو واست جاده بسازم، هم قدم شدن بلدی ؟ ؟

20 بازدید

بگفتا دل زمهرش کی کنی پاک؟ /بگفت آن گه که باشم خفته در خاک

39 بازدید

برایش در شهری عربده زدم ک فریاد حکم اعدام داشت

26 بازدید

دنبال کسی باش که به دنبال تو باشد،اینگونه اگر نیست به دتبال خودت باش

20 بازدید

همه آرام گرفتند و شب از نیمه گذشت/آنچه در خواب نرفت چشم منو یاد "طُ" بود💫

37 بازدید

🎐 مـن اقیـانوس بودم تـو رودهـا رو میخـواستی؛ مـن مـاه بودم تـو ستـاره‌ها رو دنبـال کردی..🌱

ɪ ᴡᴀs ᴛʜᴇ ᴏᴄᴇᴀɴ ʏᴏᴜ ᴡᴀɴᴛᴇᴅ ʀɪᴠᴇʀs; ɪ ᴡᴀs ᴛʜᴇ ᴍᴏᴏɴ ʏᴏᴜ ᴄʜᴀsᴇᴅ ᴛʜᴇ sᴛᴀʀs..

#عاشقانه #انگلیسی #تنهایی #غمگین #جدایی #خیانت #دریا
70 بازدید

به دریایی گرفتارم ک موجش عالمی دارد😎👑

64 بازدید

وقتی فهمیدم واسم تنگ بلوری شدی ، قید دریارو زدم اومدم پیشت

46 بازدید
بلاگرو شبکـ ـه اجتماعـی خصوصی و مـتفاوتـ