پست های محراب

بهترین پست های محراب ,تصاویر محراب بیوهای محراب,محبوبترین محراب ایران

اگ نقشه جهان روبروی خدا باشه ما زیر پونز هستیم🥀🎚
》▪︎》▪︎》▪︎》▪︎》▪︎》▪︎》▪︎》▪︎》▪︎》▪︎》▪︎》▪︎
#سکوت#محراب#خدا
If the map of the world is in front of God, we are under the pegs🥀
315 بازدید
هرًَِِِّچیًًَُِّ سنگًََُِِِّ واسه ًََُِّپایهًًََُِِّ لنگهًَُِِّ🥀
.
.
.
#سکوت#محراب#خدا
263 بازدید
سکوت میکنم تا خدا سخن بگوید..🥀
رها میکنم تا خدا هدایت کند...🥀
دست بر میدارم تا خدا دست به کار شود...🥀
•❥••❥••❥••❥••❥••❥••❥••❥••❥••❥••❥•#خدا#سکوت#محراب
386 بازدید
بلاگرو شبکـ ـه اجتماعـی خصوصی و مـتفاوتـ