پست های خدا

بهترین پست های خدا ,تصاویر خدا بیوهای خدا,محبوبترین خدا ایران

,خدا,الف,داداشیم,نارفیق,تنها,مو_قشنگ,موزیک,فاطی,فاطمه,A,
خُدآوَندآ آنکِع دَر تَنهآتَرین تَنهآییم تَنهآی تَنهآیم گُذآشت🌱
...
خوآهِشی دآرَم کِع دَر تَنهآتَرین تَنهآییش تَنهآی تَنهآیَش گُذآر🌱

#خدا
#الف
#داداشیم
#نارفیق
#تنها
#مو_قشنگ
#موزیک
#فاطی
#فاطمه
#A
●▬▬▬▬๑۩ T̬̬̂̂ĥ̬̬̂ê̬̬̂ â̬̬̂b̬̬̂̂ŝ̬̬̂ê̬̬̂n̬̂t̬̬̂̂ f̬̬̂̂â̬̬̂ĉ̬̬̂ê̬̬̂ ۩๑▬▬▬▬▬●
670 بازدید
𝑰 𝒂𝒎 𝒏𝒐𝒕 𝒂𝒍𝒐𝒏𝒆; 𝑮𝒐𝒅 𝒊𝒔 𝒘𝒊𝒕𝒉 𝒎𝒆...!

من تنها نیستم؛ خدا با منه...!
161 بازدید
🖤...خدایا منظورم از هوامو داشته باش این نیست ک فقد اکسیژن برسونی 😐💋 یکم خلاقیت آخه فداشم:||😹💋💋 ...🖤

#طنز
#فاطمه
#خدا
#گپ
●▬▬▬▬๑۩ T̬̬̂̂ĥ̬̬̂ê̬̬̂ â̬̬̂b̬̬̂̂ŝ̬̬̂ê̬̬̂n̬̂t̬̬̂̂ f̬̬̂̂â̬̬̂ĉ̬̬̂ê̬̬̂ ۩๑▬▬▬▬▬●
471 بازدید
,خدا,تنها,فاطمه,تکست_مح,
خُدآوَندآ آنکِع دَر تَنهآتَرین تَنهآییم تَنهآی تَنهآیم گُذآشت🌱 خوآهِشی دآرَم کِع دَر تَنهآتَرین تَنهآییش تَنهآی تَنهآیَش گُذآر🌱

#خدا
#تنها
#فاطمه
#تکست_مح
●▬▬▬▬๑۩ T̬̬̂̂ĥ̬̬̂ê̬̬̂ â̬̬̂b̬̬̂̂ŝ̬̬̂ê̬̬̂n̬̂t̬̬̂̂ f̬̬̂̂â̬̬̂ĉ̬̬̂ê̬̬̂ ۩๑▬▬▬▬▬●
251 بازدید
بغض هایم رابه اسمان سپرده ام،خدابخیرکند باران امشب را... :(

#باران
#فاطمه
#بغض
#اشک
#آسمان
#بارون
#تکست_مح
#خدا
#شب
●▬▬▬▬๑۩ T̬̬̂̂ĥ̬̬̂ê̬̬̂ â̬̬̂b̬̬̂̂ŝ̬̬̂ê̬̬̂n̬̂t̬̬̂̂ f̬̬̂̂â̬̬̂ĉ̬̬̂ê̬̬̂ ۩๑▬▬▬▬▬●
219 بازدید
دنیا ی فیلمه و من کارگردان...!
#دنیا#سکوت#خدا
The world is a movie and I am a director....!
234 بازدید
▪︎ ................ ▪︎..................
▪︎▪︎ ............ ▪︎ ▪︎................
▪︎▪︎▪︎..........▪︎ ▪︎ ▪︎.......▪︎
▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎ ▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎
مهر خدا مثل موج دریاییست ک
هیچ وقت آرام نمیگیرد
#خدا#موج#سکوت
268 بازدید
🖤دل نمیدم بہ ڪـωـے تنهـایے لاتے ترہ تجربہ ثابت ڪردفقط🌠 اون بالایے🌠تڪ پرہ#سکوت#خدا
🖤
🖤
🖤
🖤
🖤
🖤
🖤
🖤
🖤
🖤
🖤
🖤
🖤
I do not care about any loneliness, it is a constant experience, it is only above that.
291 بازدید
هر چع فهمیدی آن بود مفهوم تو☻🥀💔
.
.
#الهه#سکوت#خدا
All you understood was your meaning💔🥀☻
300 بازدید
مثل خدا تنها باش بزار برای رسیدن بهت بمیرن...☻🥀
#سکوت#الهه#خدا
Be like God, let them die to reach you...
#lonely#good
320 بازدید
گمشده برنمیگرده......!
"حافظ"دروغ میگفت...!
غم بخور...☻🥀
#الهه#خدا#حافظ
He does not return lost, Hafez lied, grieve
314 بازدید
هرکس از تو عذرخواهے
کرد عذرش را بپذيࢪ🌱؛
حتےاگر بدانے که
دروغ مےگويد..:)

•●🔥امام‌سجـاد؏:↯
.#خدا#بخشش#امام_صادق
اللّٰھـُــم ؏جِّل لِوَلیڪَ الفَرَج
253 بازدید
نیمکت های چوبی بیشتر از درختان جنگل میوه می دهند
اگر ریشه در وجود معلم داشته باشند🍷🔪🥀
.
.
#الهه#معلم#خدا
331 بازدید
اگ نقشه جهان روبروی خدا باشه ما زیر پونز هستیم🥀🎚
》▪︎》▪︎》▪︎》▪︎》▪︎》▪︎》▪︎》▪︎》▪︎》▪︎》▪︎》▪︎
#سکوت#محراب#خدا
If the map of the world is in front of God, we are under the pegs🥀
315 بازدید
هرًَِِِّچیًًَُِّ سنگًََُِِِّ واسه ًََُِّپایهًًََُِِّ لنگهًَُِِّ🥀
.
.
.
#سکوت#محراب#خدا
263 بازدید
■■■■■■■■■■■■■■■
▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
میگن‌وقتایۍڪه‌بنده‌میخوادیه‌گناه‌ِبزرگ
انجام‌بده‌خدابه‌فرشتگان‌یاهمون‌ڪرام
الڪاتبین‌میگه‌فرشته‌هاشماهابرید...!
من‌و‌بندموتنهابزارید ✨
ماباهم‌یه‌ڪارخصوصی‌داریم...
ڪه‌نڪنه‌موردلعن‌ملائڪه‌واقع‌شیم،
ڪه‌آبرومون‌نره...
انقدرعشق‌واین‌همه‌بی‌وفایی؟!
========================
#خدا#مرامت_کجا_رفته#گناه
318 بازدید
سکوت میکنم تا خدا سخن بگوید..🥀
رها میکنم تا خدا هدایت کند...🥀
دست بر میدارم تا خدا دست به کار شود...🥀
•❥••❥••❥••❥••❥••❥••❥••❥••❥••❥••❥•#خدا#سکوت#محراب
386 بازدید
عشق یعنی شب نشینی باخدا ..به حکمتش دل بسپار .🥀
.
.
.
#خدا#دل
Love means spending the night with God. Trust in its wisdom.🥀
272 بازدید
بًَُِِِِِِِِّّّّهُُُِِّّ زًَُُِِِِِِِِّّّمَُُُِِِِِِِّّیًًًُُُِِِِِِِنًًًَُُِِِِِِ آًَِِّمًُِِِِِّدًُُُِِِِِِِّهًَِِِِّ اًَََِِِِِِِمِِِِِِِّّّّ خًًًًِِِِِِِِّّاُِِِِِِِِِّّّدًًًًًَُِِِِِِمِِِِِِِِّّّ زًََََُِِِِِّهًًُُُِِِِِِّرًًُُُُِِِِِِّاًًَُُِِِِِِّّ بًًُُِِِِِِّّّاًُُِِِِِّّشًََََََِِِِِِّمًًًُُِِِِِِِِِ.ًَُُِِِِِ.ِِِِِِِِِِّّ.ًًَُُِِِِِِِّّ
.
.
.
#خدا#زهرا(س)
244 بازدید
انقدر فریاد میزنم تا گوش دنیا کر بشه.......!
.
.
.
#خدا#دنیا
I shout so much that the ears of the world become deaf.......!
249 بازدید
بلاگرو شبکـ ـه اجتماعـی خصوصی و مـتفاوتـ