پست های دپ

بهترین پست های دپ ,تصاویر دپ بیوهای دپ,محبوبترین دپ ایران

↺↜اتـ‌ل متـ‌ل جـ‌دایـ‌ی🥀͜͡͡🚶🏿‍♀❱↳
↺↜عـروسکـ‌م کجـ‌ایـ‌ی🙃͜͡🖐🏿❱↳
↺↜گـ‌او حسـ‌ن پـ‌ریـشـ‌ون✊🏿͜͡🥀❱↳
↺↜ی دلـ دارمـ پـ‌ر از خـ‌ون😄͜͡💔❱↳
↺↜عشقـ‌م رفتـ‌ه هنـستـ‌ون🏰͜͡💊❱↳
↺‌↜خـ‌ونـ‌م شـ‌ده قبـ‌رستـ‌ون🖇͜͡⚰️❱↳
↺↜ی دنیـ‌ا قصـ‌ه بـ‌ردار 🚬͜͡🎈❱↳
↺↜اسمشـ‌و بـ‌زار بچـ‌گـ‌ی🎡͜͡🎭❱↳
↺↜تـ‌ا اخـ‌ر زنـ‌دگـ‌ی⏳͜͡⌚️❱↳
↺↜اچیـ‌ن و واچیـ‌ن تمـ‌وم شـ‌د💉͜͡🚬❱↳
↺↜عمـ‌ر منـ‌م حـ‌روم شـ‌د🙃͜͡🖐🏿❱↳
#تموم_شدمح😹💔
#بیو#جمله#دپ#غمگین#خاص
#mahla
243 بازدید
همه چ‍‌ی دیر ی‍‌ا زود میگذر‍ه
اما هیچ‍‌ی #فرام‍‌وش نمیش‍‌ه‍ :)
#بیو#دپ#غمگین#جدایی#تنهایی
#mahla
253 بازدید
دلبر نمیاد کِ بمونه !!
، میاد کِ بره..
اسمش روشه..ِل.بَر ((:🖤
#بیو#دپ#غمگین#خاص#جدایی
#mahla
218 بازدید
,الف,فاطی,فاطمه,موزیک,دپ,رفیقم,یه_امشب,A,
⚜️چـیـ اومــــــــــــــــــد⁉️ 😕
⚜️سـر مـن🥲🙃
⚜️کـه قـولـ دادهـ بـودمـ😇 😗
⚜️دیـگـهـ بـرنـگـردمـــــــ🙂 😃
⚜️کـهـ امـشـبـ دوبـارهـ🌘 🌚
⚜️بـهـ یـاد چـشـاتـ 👀 🤩
⚜️ گـریـهـ کـردمــــــــــ😅 😭
⚜️کـهـ انـگـار تـمـومـیـ نـدارهـ❌😟
⚜️دیـگـهـ بـیـ طـ دردمــــــــــ😔 😞
⚜️یـهـ امـشــــــــــبـ🌙 🌚
⚜️چـیـ مـیـشـهـ سـرمـ رو😚😌
⚜️رویـ شـونـهـ یـ طـ بـذارمــــــــــ🙁😥
⚜️سـرمـ رو دیـگـهـ از😇 😁
⚜️رویـ شـونـهـ هـاتـ بـر نـدارمـــــــ❌😬
⚜️یـجـوریـ بـخـوابـمـ🤠 😴
⚜️کـهـ یـادمـ بـرهـ 🧐 🤓
⚜️روزگـارمـــــــــــــــــــ🤢 😪
🎵🎶♾️🎶🎵

#الف
#فاطی
#فاطمه
#موزیک
#دپ
#رفیقم
#یه_امشب
#A
●▬▬▬▬๑۩ T̬̬̂̂ĥ̬̬̂ê̬̬̂ â̬̬̂b̬̬̂̂ŝ̬̬̂ê̬̬̂n̬̂t̬̬̂̂ f̬̬̂̂â̬̬̂ĉ̬̬̂ê̬̬̂ ۩๑▬▬▬▬▬●
545 بازدید
من از اون ادمایی ام که اگه خوشبختی دره خونمو بزنه هنذفری تو گوشمه...

#بیو
#خستگی
#دپ
223 بازدید
بَرگـ اَز دِرَختـ خَستِهـ میشِهـ
پاییـز هَََمَشـ بَهونَسـ :-)
#دپ
#دلی
563 بازدید
ـنبود🚶🏿‍♀❌
ـپیداشد🙂
آشنا‌ـشد✨🙃
ـدوست‌شد🙌🏿
ـمهرشد😻
ـعشق‌شد😽
ـگرم‌شد😼
ـیارشد😻
ـتارشد😕
ـبدشد😾
ـسردشد😑
ـردشد🙁
ـغم‌شد😔
اشک‌شد😿
ـبغض‌شد😥
ـدور‌شد😩
ـگم‌شد😭
ـتمام‌شد💔
#دپ
242 بازدید
نگو بی خاطره رفتی ازت چیزی نمیمونه.......

به جز بارون و تنهایی کسی جامو نمیدونح.......

#غمگین #خیانت #تنهایی #دپ
416 بازدید
بلاگرو شبکـ ـه اجتماعـی خصوصی و مـتفاوتـ